بــــانو یــــادت باشــــد...

زیــــبایےتو زمــــانےبـہ چــــشم مےآیــــد

ڪہ نجــــیب بــــاشے

با حجــ♡ــابت داغ بر دل ڪــــسانی بگــــذار

ڪـہ در ڪــــوچـہ و خیــــابان و فضـــاے مجازے بـہ دنبــــال هوســــرانے هســـتند

زیبـایــیت فقــط سهــم مـــرد زنــدگیت اســـت آن را به دیــگران نـــده

چــون با بد حجـابے هـم در حق خـودت ظلــم میڪنـی و هم در حــق ڪــسانے ڪـہ ذهـــن پاڪ و تن پاڪـــشان را بـہ گنــاه  مےڪشانے...


و یقیــن بدان یڪ نوع خیانت هم است بـہ همسرت آینده ات