و چادر سرکردنت انتقام کربــــــــــــــــــلا ست...

 

-------------------------------------------

 

چـــــــــــــــــادر تو تلافی غروبی است...

که در آن روز به زور چادر ازسر زنان حرم پیامبر می کشیدند. . .

چادر تو میراث خون دلهای خیمه نشینان ظهر عاشوراست . . .

و چادر سرکردنت به همین سادگی انتقام کربــــــــــــــــــلا ست . . .