شهیـد مطهـری (ره) :

اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانها در اوج تمدن هستند،

چرا که از همه عریان‌ترند ...