هواے آخـــر الزمان ســـرد است

مےخــــواهے ســــرما نخـــورے؟

لباســت را درســت انتــخاب کن

قدم نخـست لــباس ظاهــر است

دســـت بکش از "ساپـــورت" هایے

کـہ منـــجمد مےکنــــد ایــــمانت را