به توکل نام اعظمت


شاید بیست سال پیش کسی به مخیله‌اش هم نمی رسید،روزی در خیابانهای شهر،دخترانی

رامشاهده کند که آن سالها مردم شاید آنها رادر سالن های #عروسی هم نمی دیدند!دخترانی

بزک کرده باموهای پف کرده و بیرون ریخته و #مانتو هایی کوتاه وتنگ وشلوارهایی تنگتر!


این روند بیست سال طول کشید تابه اینجا رسید.


#استعمار و #استکبار صبر وحوصله زیادی دارد، بر عکس خیلی از ماها!!!

اولین کار،گرفتن #چادر بود اززنان ما...


گفتند چادر #حجاب_برتر است ومی‌شود برتر نبود! بین خوب وخوب ‌تر،خوب راهم انتخاب کنی به جایی بر نمی‌خورد…


می‌شود مانتوی گشاد ومقنعه بزرگ پوشید وبا حجاب بود!حرف قابل قبولی بود؛کسی نمی‌تواست به این حرف اعتراض کند،حتی اهالی مذهب!

گام دوم،گرفتن مقنعه بود...


می‌شود روسری بزرگ سرکرد!هم تنوّع دارد هم حجاب است.خوب البته #روسری مثل مقنعه نبود گاهی مو بیرون می‌زد!!


چشم های مامتوجّه این آب رفتن نمی شد وآنقدر کم کم این کار راکردند که چشم ماعادت می‌کرد!!


مانند بچه‌ای که جلوی چشم پدر ومادرش بزرگ می‌شود وقد می‌کشد و والدینش حس نمی‌کنند

اما دیگران که کمتر اورا می‌بینند وچشمانشان عادت نکرده،متوجه رشد هفتگی او می‌شوند!ما

عادت کردیم به روسری‌هایی که هر روزآب می‌رفت وتبدیل شد به نواری باریک وبعضا

توری...مانتوهایی که شاید بهتر باشد بلوز وپیراهن راحت نامیدشان تا مانتو!!

به هر حال کم کم کار به این جاکشید ومدام گفتند بی‌حجابی #معضل_فرهنگی است،برای حل آن باید #کار_فرهنگی کرد!


سال ها گذشت و لباس ها آب رفت وکار فرهنگی در زمینه #عفت و حجاب مشاهده

نشد!برعکسش، فراوان کار‌های #ضد_فرهنگ درکوبیدن حجاب و عفت وحیا و #غیرت درفیلمهای سینمایی ومجلات و وحتی #تلویزیون یافت میشد!

این چند ساله پوشیدن ساق شلواری(ساپورت) به جای شلوار،یعنی دیگر شلوار جین تنگ هم نه!
ساق شلواری!


وبدون تردید دریکی دو سال آینده این هم کنار می رود....مگر اینکه تکانی بخوریم!


یعنی پس ازآنکه چادر،مقنعه،مانتو وروسری از زنان گرفته شد،حالا رفته‌اند سراغ شلوار!

چشمهای ما هنوز عادت نکرده‌اند!اگر به این هم عادت کنیم سرنوشت چادر ومانتو وروسری

درانتظار این ساپورتها هم هست!خدایی نکرده اینها هم روز به روز نازکتر و کوتاهتر می‌شود و ما عادت می‌کنیم!!


عادت میکنیم به بی عفتی و بی حیایی!